تعمیر گوشت کوب برقی صادقیه  تعمیر گوشت کوب برقی که مشکلات رایجی مانند نچرخیدن تیغه دستگاه در مواد غذایی، روشن نشدن گوشت کوب برقی و صدای غیر عادی در هنگام کار و سایر ایرادات مستقیما در اوژن سرویس انجام می گردد. بعد از تعمیرات گوشت کوب برقی در ماندگار تعمیر، تست های زیادی توسط بخش […]